Αρχική ΣελίδαH Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τηρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) στη βάση δεδομένων μας αποκλειστικά για να μαθαίνετε τα νέα μας και να λαμβάνετε σχετικές προσκλήσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις μας και δε διαβιβάζουμε ποτέ τα στοιχεία σας σε Τρίτους.
Για όσο διάστημα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sevt@sevt.gr.
Επίσης, σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «unsubscribe», η οποία οδηγεί στη διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματός σας, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση του Συνδέσμου αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).