Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED - Συνοπτικός Διαγωνισμός

για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Κλάδου των Τροφίμων, στα πλαίσια του έργου PEFMED

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, που έχει αναπτύξει για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στον Κλάδο των Τροφίμων, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο PEFMED - Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED agrofood regional productive systems to enhance innovation and market value – (Ref : 1049 | 1MED15_1.1_M2_080 |), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας Interreg MED.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η εφαρμογή της πράσινης καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Το έργο συντονίζεται από τον Ιταλικό ερευνητικό οργανισμό ENEA (Ιταλική Εθνική Υπηρεσία για τις Νέες Τεχνολογίες, την Ενέργεια και τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη) και έχει διάρκεια 30 μήνες (1/11/2017 – 30/4/2019). Το PEFMED αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιομηχανίας για την οικολογική καινοτομία στη λεκάνη της Μεσογείου, που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας. Η κοινοπραξία του αποτελείται από 9 ευρωπαίους εταίρους σε 6  ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία &  Ελλάδα).

Στο PEFMED θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του «Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Προϊόντος», που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία θα ενσωματωθούν δείκτες, που σχετίζονται με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιφερειών, με σκοπό τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κλιματική αλλαγή, εξάντληση των υδάτινων πόρων, χρήση γης, κ.λ.π.) σε ένα δείγμα περίπου 100 εταιρειών, που βρίσκονται σε 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την καλλιέργεια των πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, την απόρριψη και την ανακύκλωση και η εν λόγω ανάλυση θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν σε πράσινες παραγωγικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον τοπικό και παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

Ο ΣΕΒΤ θα προβεί στη επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (επιχείρηση, φορέας, φυσικό πρόσωπο) για την ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Κλάδου των Τροφίμων, στα πλαίσια του έργου PEFMED:

  • Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Διάρκεια σύμβασης έργου: Αύγουστος 2018 - Απρίλιος 2019

Για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, πατήστε εδώ.