Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED

Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED

Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Βιομηχανικούς και Περιφερειακούς Κλαδικούς Συνδέσμους & clusters για συμμετοχή στα "Κουπόνια γνώσης" του PEFMED

 

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα προϊόντος & ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το 2013 την πρωτοβουλία της, για τη «Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τα πράσινα προϊόντα», στα πλαίσια της οποίας ανέπτυξε μια σειρά κανόνων για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων (Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων - PEF) και των οργανισμών (Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Οργανισμών - OEF) (2013/179 / ΕΕ ). Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων (PEF) είναι η μέθοδος που ποσοτικοποιεί τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, δημιουργώντας τη βάση για σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλα ομοειδή προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να αρθούν όλα τα πιθανά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πράσινων προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Οι κανόνες που έχουν αναπτυχθεί (PEFCR) είναι ανά κατηγορία προϊόντων (π.χ. γαλακτοκομικά, εμφιαλωμένο νερό, κρασί, ζυμαρικά, κλπ) και υπολογίζουν την περιβαλλοντική απόδοση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσματα των διαφόρων αξιολογήσεων θα είναι συγκρίσιμα σε μια δεδομένη κατηγορία προϊόντων, ανεξάρτητα από ποιος την πραγματοποιεί. Η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης στην ΕΕ με το ενιαίο περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (PEF) θα αλλάξει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, τις στρατηγικές για τους καταναλωτές, ανοίγοντας το δρόμο για την εισαγωγή πράσινων καινοτομιών.

 

Εργο PEFMED: Δραστηριότητες & Αποτελέσματα

Το PEFMED δοκιμάζει την εφαρμογή της νέας μεθόδου της ΕΕ για το PEF σε ορισμένες ομάδες προϊόντων σε 9 μεσογειακές περιφέρειες με τελικό σκοπό να:

  • Να δει πως εφαρμόζεται η μεθοδολογία αυτή σε προϊόντα με πιο τοπικό & παραδοσιακό χαρακτήρα.
  • Να εντοπίσει παρεμβάσεις, που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποδόσεων του Κλάδου.
  • Να ενισχύσει την αξία της αγοράς παραδοσιακών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η μέθοδος PEF και οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες δοκιμάστηκαν σε εννέα αλυσίδες τροφίμων σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Μεσογείου: Γαλακτοκομικά (Ελλάδα, Σλοβενία και Ιταλία), Κρέας (Ισπανία), Ελαιόλαδο (Γαλλία, Ισπανία), Κρασί (Ιταλία), Ζωοτροφές (Πορτογαλία), Εμφιαλωμένο νερό (Γαλλία).

Σε όλες τις παραπάνω χώρες (και τις περιφέρειές τους), οι εταίροι της PEFMED πραγματοποίησαν μια σειρά πιλοτικών δοκιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα διατροφής, που διήρκησαν περίπου ένα έτος.

 

Περιεχόμενο Ανακοίνωσης & Οφέλη

Τα κουπόνια γνώσης

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του PEFMED, θα αναπτυχθούν τα «Κουπόνια Γνώσης», που θα αποτελούν ένα εκπαιδευτικό πακέτο διάρκειας 3-5 ημερών πάνω στη μεθοδολογία του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (PEF), το εργαλείο για τους κοινωνικό-οικονομικού δείκτες που αναπτύχθηκαν και άλλα θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία.

Οι Εθνικοί Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και εταίροι του PEFMED, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής, θα είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των «Κουπονιών Γνώσης». Για την Ελλάδα υπεύθυνος είναι ο ΣΕΒΤ. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στην εθνική γλώσσα. Ειδικότερα κάθε «Κουπόνι Γνώσης» θα αποτελείται από:

  • Πακέτο Κατάρτισης

3-5 ημέρες εκπαίδευσης για το σχετικό Κλαδικό Σύνδεσμο και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που ανήκουν στον συγκεκριμένο Κλάδο.

  • Changeover workshop

Ο φορέας που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμμετάσχει στον “Stakeholders’ Round-Table”  και στο “Changeover workshop” που θα διοργανωθεί στη Λισαβόνα στις 28 Νοεμβρίου από τις 9:30 έως τις 16:30, προκειμένου να λάβει πρακτικές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές από τους εταίρους του PEFMED προκειμένου να αρχίσουν να αξιοποιούν το «Κουπόνι Γνώσης».

 

Τρόπος υποβολής αίτησης

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή

Στην παρούσα ανακοίνωση μπορούν να συμμετέχουν φορείς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

Είδος φορέα

- Σύνδεσμος / Κλαδικός Σύνδεσμος επιχειρήσεων τροφίμων, που δραστηριοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

- Παραγωγική ομάδα γεωργικών ειδών διατροφής που δραστηριοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

- Βιομηχανική περιοχή γεωργικών ειδών διατροφής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

 

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

Κριτήριο 1

Οι προαναφερόμενοι φορείς πρέπει να αντιπροσωπεύουν έναν από τους Κλάδους Τροφίμων που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της πιλοτικής δοκιμή του PEFMED: Κρασί, Γαλακτοκομικά, Εμφιαλωμένο νερό, Κρέας, Ελαιόλαδο και Ζωοτροφές.

Κριτήριo 2

Για την επιλογή, θα δοθεί προτεραιότητα στους φορείς που ανήκουν σε έναν από τους παραπάνω Κλάδους αλλά όχι σε αυτόν που διεξήχθη η πιλοτική δοκιμή στη συγκεκριμένη χώρα.

Παράδειγμα: Στην Ελλάδα η πιλοτική δοκιμή έγινε στον Κλάδο των Γαλακτοκομικών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φορείς, που δεν ανήκουν στον Κλάδο των γαλακτοκομικών, αλλά ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω: Κρασί, Εμφιαλωμένο νερο, Κρέας, Ελαιόλαδο και Ζωοτροφές.

Διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15/3/2019.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο φορέας που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να στείλει εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπόψη της κ. Β. Παπαδημητρίου / Γενικής Διευθύντριας ΣΕΒΤ (sevt@sevt.gr) μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2018.

Ανακοίνωση