Αρχική ΣελίδαH ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων διατροφής, στα πλαίσια του έργου PEFMED

Το έργο PEFMED

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, που έχει αναπτύξει για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στον Κλάδο των Τροφίμων, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο PEFMED - Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED agrofood regional productive systems to enhance innovation and market value – (Ref : 1049 | 1MED15_1.1_M2_080 |), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας Interreg MED.

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η εφαρμογή της πράσινης καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Το έργο συντονίζεται από τον Ιταλικό ερευνητικό οργανισμό ENEA (Ιταλική Εθνική Υπηρεσία για τις Νέες Τεχνολογίες, την Ενέργεια και τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη) και έχει διάρκεια 30 μήνες (1/11/2017 – 30/4/2019). Το PEFMED αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιομηχανίας για την οικολογική καινοτομία στη λεκάνη της Μεσογείου, που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας. Η κοινοπραξία του αποτελείται από 9 ευρωπαίους εταίρους σε 6  ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία &  Ελλάδα).

 

Στο PEFMED θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του «Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Προϊόντος», που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία θα ενσωματωθούν δείκτες, που σχετίζονται με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιφερειών, με σκοπό τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κλιματική αλλαγή, εξάντληση των υδάτινων πόρων, χρήση γης, κ.λ.π.) σε ένα δείγμα περίπου 100 εταιρειών, που βρίσκονται σε 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες.

 

Από την Ελλάδα στο έργο θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και τον Κλάδο των Γαλακτοκομικών.

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την καλλιέργεια των πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, την απόρριψη και την ανακύκλωση και η εν λόγω ανάλυση θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν σε πράσινες παραγωγικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον τοπικό και παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

 

Ο ΣΕΒΤ θα προβεί στη επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (επιχείρηση, φορέας, φυσικό πρόσωπο) για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής γαλακτοκομικών προϊόντων, που παράγονται στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

 • Προϋπολογισθείσα από το έργο δαπάνη: έως είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • Διάρκεια σύμβασης έργου: Μάϊος 2017 - Απρίλιος 2019.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ΣΕΒΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους (επιχειρήσεις, φορείς, φυσικά πρόσωπα,), να υποβάλλουν έντυπη προσφορά στη διεύθυνση: «ΣΕΒΤ» Λεωφ. Κηφισίας  340, 154 51, Νέο Ψυχικό, Αθήνα, υπ' όψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών για τις εξωτερικές υπηρεσίες του έργου PEFMED, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΒΤ (www.sevt.gr).

 

Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών, για να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα θα γίνει με βάση τα κριτήρια, που ορίστηκαν από το έργο και είναι τα παρακάτω:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Υποχρεωτικά κριτήρια (on/off):

 • Καλή γνώση της μεθοδολογίας της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).
 • Εμπειρία στις μεθόδους εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Άδεια χρήσης λογισμικών ΑΚΖ (π.χ. Gabi, SimaPro).
 • Πρόσβαση στις εμπορικές βάσεις δεδομένων, που είναι εγκατεστημένες στα λογισμικά για την ΑΚΖ.

 

Συμπληρωματικά κριτήρια:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση της Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα του Προϊόντος (PEF).
 • Εμπειρία από την εφαρμογή της ΑΚΖ στον Κλάδο των Τροφίμων.
 • Μοντέλα για την εκτίμηση των εκπομπών από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κλπ.
 • Εμπειρία σε σύνολα δεδομένων δομής, ποιότητας και τεκμηρίωσης.
   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο PEFMED προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας μεθόδου με βάση το Ευρωπαϊκό «Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (PEF)», στην οποία θα έχουν ενσωματωθεί δείκτες, που αφορούν στις γεωγραφικές περιοχές, που συμμετέχουν στο έργο.

 

Η «μέθοδος του PEFMED» θα δοκιμαστεί σε 1 κλάδο τροφίμων και σε 1 περιφέρεια: Στην Ελλάδα θα δοκιμαστεί σε προϊόντα του  Κλάδου Γαλακτοκομικών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι δείκτες, που θα αφορούν στην περιφέρεια θα σχετίζονται με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και την αειφορία (sustainability) και θα καθοριστούν για κάθε κατηγορία προϊόντων από την κοινοπραξία του PEFMED (2-4 δείκτες για κάθε ομάδα προϊόντων).

 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών του έργου θα συγκριθούν με τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ ενώ η ανάλυση «κρίσιμων σημείων - hot spots» θα επιτρέψει τον εντοπισμό πιθανών λύσεων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής των προϊόντων, που εξετάζονται. Στη δοκιμή του έργου θα πρέπει να συμμετέχουν 10 περίπου εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο έργο για τον εξωτερικό συνεργάτη χωρίζονται σε 2 μέρη:

Μέρος 1. Δοκιμή (ΠΕ 3):

1.1. Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους του έργου για την ανάπτυξη της «μεθόδου του PEFMED» και ειδικότερα για:

 • Τον ορισμό μιας κοινής λειτουργικής μεθοδολογίας για τις δοκιμές σε όλα τα προϊόντα, που συμμετέχουν στο έργο και στις αντίστοιχες Περιφέρειες, με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών του Ευρωπαϊκού PEF (μέχρι το Μάϊο του 2017).
 • Τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, που θα λάβει χώρα στην Μπολόνια (Μαΐος 2017) σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του PEF, τα κριτήρια του PEFCRs που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές και την κοινή επιχειρησιακή μεθοδολογία (Μάϊος 2017).
 • Την αναγνώριση των ορίων του κάθε παραγωγικού συστήματος, που πρόκειται να αναλυθεί (μέχρι το Μάϊο του 2017).
 • Τον ορισμό των φορμών, των προτύπων και των μεθόδων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων και των μεταδεδομένων της ΑΚΖ, των στοιχείων για τους δείκτες, που θα χρησιμοποιηθούν, των αποτελεσμάτων των δοκιμών και της υποβολής των εκθέσεων (μέχρι το Μάϊο του 2017).
 • Τον ορισμό του τρόπου ερμηνείας του PEF και των αποτελεσμάτων των δεικτών (μέχρι το Μάϊο του 2017).
 • Την ποσοτικοποίηση, για τις εταιρείες, που συμμετέχουν στη δοκιμή, των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI), που έχουν οριστεί από τους εταίρους του έργου, για τη μέτρηση των επιπτώσεων των πιλοτικών δοκιμών (μέχρι τον Ιούνιο του 2017).
 • Την υποστήριξη για τον καθορισμό μιας κοινής μεθοδολογίας για τις δοκιμές (έως τον Οκτώβριο του 2017).
 • Την κοινή αξιολόγηση (με τις άλλες ομάδες εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στο έργο και τους εταίρους του έργου) των αποτελεσμάτων των δοκιμών, για να εκτιμηθεί η απόσταση από το στόχο από το ευρωπαϊκό PEF (όπως έχει προκύψει από πιλοτικές δοκιμές του ευρωπαϊκού PEF- από τον Ιανουάριο του 2018).
 • Την επικύρωση ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού μοντέλου για τη συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων, που πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στην αγγλική γλώσσα (μέχρι τον Ιούλιο του 2018).

 

1.2. Εφαρμογή των μελετών της ΑΚΖ στις εταιρείες των προϊόντων, που συμμετέχουν στο έργο, σύμφωνα με τη μέθοδο PEFMED (PEFCR ομάδων προϊόντων + περιφερειακοί δείκτες). Τα δεδομένα της ΑΚΖ (σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα), τα δεδομένα που αφορούν τους περιφερειακούς δείκτες και τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να συλλέγονται και να αναφέρονται σύμφωνα με συγκεκριμένες φόρμες και μεθόδους που θα έχουν αναπτυχθεί από το έργο PEFMED (μέχρι το Νοέμβριο του 2017). Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να αναπτύξει μια τεχνική έκθεση (στην αγγλική γλώσσα για το έργο και στην Ελληνική για τις εταιρείες που συμμετέχουν στη δοκιμή) σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπεται από το έργο (μέχρι τον Ιανουάριο του 2018).

 

1.3. Συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών με ήδη διαθέσιμες συγκριτικές μελέτες της ΕΕ για τις ομάδες προϊόντων, που αναλύθηκαν και ανάπτυξη σεναρίων παρέμβασης που θα οδηγήσουν σε πιο πράσινες αλυσίδες προϊόντων, έτσι ώστε τα προϊόντα με τις χειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις να βελτιωθούν. Έχοντας ως βάση τον προσδιορισμό των «κρίσιμων σημείων - hot spots» κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής ενός προϊόντος, η κοινοπραξία του έργου, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι εταιρείες, θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν σενάρια για την αναβάθμιση της οικολογικής καινοτομίας αναλύοντας μια σειρά από τεχνολογικές και διαχειριστικές εναλλακτικές λύσεις των παρεμβάσεων. Η ανάλυση των σεναρίων μέσω της ΑΚΖ θα πραγματοποιηθεί για να συγκριθούν διαφορετικές επιλογές βελτιώσεων. Το παραδοτέο θα είναι μια τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα στα αγγλικά και στα ελληνικά (τον Απρίλιο 2018).

 

1.4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων με τους εξωτερικούς συνεργάτες των άλλων περιφερειών του έργου για την ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια ομάδα προϊόντων (εάν είναι δυνατόν). Συμβολή στην ανάπτυξη ενός τελικού εγγράφου θέσης που θα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα των δοκιμών (από Φεβρουάριο-Μάρτιο 2018).

 

1.5 Συμμετοχή σε μία τουλάχιστον συνάντηση των εταίρων για να συζητηθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών της μεθόδου PEFMED (Αθήνα, Νοέμβριος 2017). Συμμετοχή (μέσω skype ή άλλων τηλεφωνικών διασκέψεων) στις συναντήσεις των εταίρων του έργου, όπου προβλέπεται η συζήτηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

Μέρος 2: Αναπαραγωγή και στρατηγική μεταφοράς, που θα υιοθετηθεί από το έργο PEFMED (ΠΕ4):

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα συμβάλει στις ακόλουθες δραστηριότητες:

2.1 Στενή συνεργασία με τους εταίρους του έργου για την εκπόνηση θεματικών άρθρων που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες διάχυσης του έργου, όπως οι εκδόσεις που προβλέπονται από το έργο και η Wikis web-platform (δεύτερο εξάμηνο του 2017, το 2018 και το 2019).

 

2.2 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις διάχυσης που θα διοργανωθούν στα πλαίσια του έργου, με ειδική αναφορά στις 2 «Leadership & Changeover Workshops» (2018, 2019).

 

2.3. Εφαρμογή μιας απλής αξιολόγησης της ΑΚΖ («voucher γνώσης» για 3-5 συμβουλευτικές ημέρες) σε μια επιπλέον ομάδα προϊόντων (που θα επιλεγεί από τον ΣΕΒΤ) (\Ιούλιος 2018 – Απρίλιος 2019).

 

2.4 Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές εντατικό training-to-business coaching, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα για τα «voucher γνώσης» (Ιούλιος 2018 – Απρίλιος 2019).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, για το έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.interreg-med.eu

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΕΒΤ
Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51, Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα
T: 210 6711177, 6723215, 6754835
F: 210 6711080
Ε: sevt@sevt.gr
www.sevt.gr
Υπ. Επικοινωνίας: Φ. Σάλτα (fotsal@sevt.gr)

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος