Αρχική ΣελίδαH Έρευνα - Καινοτομία

Έρευνα - Καινοτομία

Έρευνα - Καινοτομία

O ΣΕΒΤ πιστεύει, ότι η καινοτομία είναι άμεσα συνυφασμένη με τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι ο δρόμος για επιτυχία και επιβίωση στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, περνά υποχρεωτικά μέσα από την καινοτομία. Γι’ αυτό ο ΣΕΒΤ, στηρίζει και προωθεί την συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ώστε η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, ενώνοντας τις δυνάμεις της με άλλους φορείς, όπως είναι τα Πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί φορείς και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

O ΣΕΒΤ θεωρεί, ότι οι δράσεις και οι μηχανισμοί, που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων, πρέπει να αποτελούν εθνική προτεραιότητα, γι’ αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα και υποστηρίζει, την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων και αναγκών των καταναλωτών.

 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες «Food for Life»

Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες στηρίζουν τη συστηματική συνεργασία, τη διασύνδεση και γενικότερα τη δικτύωση των επιχειρήσεων τροφίμων με την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ελληνική ΤΠ «Food for Life»

Συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων και έχει ως στόχο οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα τρόφιμα να ενταχθούν σε ενιαία στρατηγική για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  προς όφελος του καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.  Η Ελληνική ΤΠ συμμετέχει συστηματικά σε διεργασίες με τη ΓΓΕΤ για τη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων που είναι σημαντικές για τον Κλάδο και την προώθηση προτάσεων που βελτιώνουν το σύστημα των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Ευρωπαϊκή ΤΠ «Food for Life»

Η Ελληνική ΤΠ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή και τις άλλες Εθνικές ΤΠ για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και τη διαμόρφωση και προώθηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ΤΠ, Δρ. Δ. Λαδικός, συμμετέχει στο ανώτατο όργανο Διοίκησης «Leadership Team» της Ευρωπαϊκής ΤΠ ενώ στην Ομάδα Εργασίας με θέμα «Ασφάλεια Τροφίμων» προεδρεύει ο καθ.Γ.- Ι. Νυχάς / ΓΠΑ. Η Ελληνική ΤΠ συμμετέχει θεσμικά και στο Advisory Group της Ευρωπαϊκής με στόχο τη δικτύωση της με τις άλλες Εθνικές ΤΠ.

 

ΓΓΕΤ – Πλατφόρμα Αγροδιατροφής

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, κα Β. Παπαδημητρίου, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας της Πλατφόρμας «Αγροδιατροφή» της ΓΓΕΤ και συντονίζει την ΟΕ για τη Θεματική Περιοχή «Τρόφιμα». Έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας είναι στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας & Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 να κατατεθεί στη ΓΓΕΤ πιλοτικό σχέδιο δράσης, που θα ενσωματώνει τους στόχους, τους δείκτες, που θα χρησιμοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων καθώς και τις δράσεις του κλάδου.

 

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ)

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, κα Β. Παπαδημητρίου, συμμετέχει ενεργά στο ΔΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ) που έχει ως στόχο τη σχεδίαση της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής σε θέματα καινοτομίας & έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ.

 

Διαγωνισμός ECOTROPHELIA

Ο Διαγωνισμός ECOTROPHELIA αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία του ΣΕΒΤ για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της νέας γενιάς με τη Βιομηχανία Τροφίμων.

 

Ευρωπαϊκά έργα

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει σε έργα, μέσα από τα οποία ενημερώνει τα Μέλη του για τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις. Η συμμετοχή του στα έργα γίνεται είτε μέσω των κοινοπραξιών SPES & ECOTROPHELIA ΕΕΙG, είτε ανεξάρτητα.

- RESKILL/ERASMUS+ - Εκπαιδευτικές δράσει για άνεργους νέους επιστήμονες και προώθηση της πρακτικής άσκησης.

- FRESH/ERASMUS+ - Bελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού.

- ASKFOOD/ERASMUS+ - Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και δημιουργικών τεχνικών εκπαίδευσης.