Αρχική Σελίδα H Διατροφή και Υγεία / Κώδικας Αρχών για τη Διατροφή, την Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία.

Αρχή 1: Καλύτερη ενημέρωση & εκπαίδευση των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα διατροφής

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να ενισχύσει την ενημέρωση των Μελών του στα θέματα διατροφής σε μόνιμη βάση, για να τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα θέματα που συνδέονται με την παχυσαρκία. »

Αρχή 2: Πληροφόρηση μέσω της επισήμανσης στην ετικέτα

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να παροτρύνει τα Μέλη του για την ευρύτερη δυνατή, εθελοντική αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών στις ετικέτες των προϊόντων τους, αν και η ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία δεν επιβάλλει την διατροφική επισήμανση. »

Αρχή 3: Περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα προϊόντα

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να ενθαρρύνει τα Μέλη του στην ανάπτυξη νέων ή στην βελτίωση υπαρχουσών συνταγών, με σκοπό τη διεύρυνση των προσφερόμενων δυνατοτήτων επιλογής του καταναλωτή, απαντώντας έτσι στις σημερινές ανάγκες του για ισορροπημένη διατροφή. »

Αρχή 4: Εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού & προώθηση της υγιεινής διαβίωσης και της φυσικής δραστηριότητας

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται, σε συνεργασία με άλλους φορείς, να υποστηρίξει ενεργά μία θεσμική καμπάνια για την ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τη συμβολή υιοθέτησης ενός υγιούς τρόπου ζωής και φυσικής δραστηριότητας στη διατήρηση της υγείας. »