Αρχική Σελίδα H Τα Πακέτα Εργασίας

Τα Πακέτα Εργασίας

Το έργο αποτελείται από 8 Πακέτα Εργασίας.

 • ΠΕ1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το ΠΕ1 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για τη συνολική παρακολούθηση της ανάπτυξης του έργου, καθώς και τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του.
 • ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ο κύριος στόχος του ΠΕ2 είναι ο καθορισμός των βασικών γνώσεων και δεξιότητων, που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών της Συνεργατικής Ανάπτυξης Προϊόντων από τις ΜΜΕ των συμμετεχουσών χωρών.
 • ΠΕ3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: Στόχος του ΠΕ3 είναι ο συνδυασμός των επιτυχημένων υπαρχόντων καινοτομιών, που προσδιορίστηκαν σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο της πρότασης με τους στόχους του προγράμματος κατάρτισης, προκειμένου να επιλεγούν εκείνα τα στοιχεία, τα οποία ταιριάζουν καλύτερα με τις διαπιστωμένες ανάγκες των εταιρειών.
 • ΠΕ4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: Το ΠΕ4 έχει ως στόχο την προσαρμογή του περιεχόμενου και των εργαλείων, που προέκυψαν από το συνδυασμό των υπαρχόντων καινοτομιών του .
 • ΠΕ3 ώστε να βελτιστοποιηθεί η μεταφορά τους στις ομάδες-στόχους. Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
  • Προσαρμογή του περιεχομένου και των εργαλείων σε μια διαδραστική διαδικτυακή μορφή.
  • Προσαρμογή των περιπτώσεων, που θα μελετηθούν στις ιδιαιτερότητες του Κλάδου Τροφίμων της κάθε συμμετέχουσας χώρας.
  • Προσαρμογή του περιεχομένου και των εργαλείων στη γλώσσα της κάθε συμμετέχουσας χώρας.
 • ΠΕ5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο στόχος του ΠΕ5 είναι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή πιλοτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις αντίστοιχες ομάδες-στόχους της κάθε χώρας ώστε να πραγματοποιηθούν οι τελικές τροποποιήσεις στο μοντέλο κατάρτισης.
 • ΠΕ6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Στόχος αυτού του ΠΕ είναι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε 150 στελέχη Βιομηχανιών Τροφίμων και η δημιουργία ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η άμεση μεταφορά του και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • ΠΕ7. ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: Στόχος αυτού του ΠΕ είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι δεξιότητες για τη Συνεργατική Ανάπτυξη Προϊόντων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Τροφίμων.
 • ΠΕ8. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Αυτή θα είναι μια οριζόντια δραστηριότητα του έργου, που προβλέπει την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων με στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εργασίες, τα προϊόντα και τα αποτελέσματα του έργου φθάνουν τους ποιοτικούς στόχους, που έχουν τεθεί. Επιπλέον θα υποστηρίζει τη Διαχείριση του Έργου για τον ορισμό των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και θα παρέχει συνεχή όργανα καταγραφής των διαδικασιών ανάδρασης.