Αρχική Σελίδα H Τα Εργαλεία του ASKFOOD

Τα Εργαλεία του ASKFOOD

Οι σύγχρονοι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί παράγοντες, έχουν ως αποτέλεσμα, η αγορά εργασίας να απαιτεί επαγγελματίες με σύγχρονες δεξιότητες και ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρόλο που αυξάνεται η διαθεσιμότητα σύγχρονων εργαλείων, αναπτύσσονται νέες μεθοδολογίες κατάρτισης και ανοιχτές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, εξακολουθούν να μην παράγονται συνεργίες μεταξύ των Πανεπιστημίων και της Βιομηχανίας. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ανάγκη επικαιροποίησης και αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πτυχιούχων στους κλάδους της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών. Το έργο ASKFOOD έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ Ακαδημαϊκής κοινότητας, Βιομηχανία και άλλων ενδιαφερομένων.

 

Τα εργαλεία του ASKFOOD

 

Ο Συσσωρευτής Προβλέψεων (The Forecast Aggregator)

Για να καθοριστούν οι μελλοντικές τάσεις που θα επηρεάσουν τις δεξιότητες στον Κλάδο των Τροφίμων, η κοινοπραξία του ASKFOOD έχει εντοπίσει οκτώ άξονες που διαμορφώσουν τις εξελίξεις: Τεχνολογία, Οικονομία, Αγοραστικές Συνήθειες, Πολιτικές & Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Περιβάλλον, Επιστήμη, Μετασχηματιστική Βιομηχανία και Κοινωνικές Δυνάμεις. Οι άξονες αυτοί θα αλλάξουν τα σημερινά σημεία αναφοράς για τον Κλάδο, ως προς τις απαιτούμενες δεξιοτήτες και την αγορά εργασίας. Ο Συσσωρευτής Προβλέψεων έχει σχεδιαστεί ως μια διαδραστική βιβλιοθήκη όπου περιγράφονται και αναλύονται οι 8 αυτοί άξονες. Όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις, ο Συσσωρευτής Προβλέψεων προσπαθεί να προβλέψει τις νέες δεξιότητες και τα μελλοντικά επαγγελματικά προφίλ που αναδύονται για τον Κλάδο των Τροφίμων Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στον Συσσωρευτή Προβλέψεων: https://www.askfood.eu/tools/forecast/forecast/

 

Ο Έξυπνος Άτλας (Smart Atlas)

Στην εποχή της ανταλλαγής γνώσεων, υπάρχουν πολλές πηγές ανοιχτού κώδικα που ανταποκρίνονται στην ανάγκη για νέες δεξιότητες στον Κλάδο των Τροφίμων. Ο Έξυπνος Άτλας του ASKFOOD ενεργοποιεί και επαναχρησιμοποιεί υλικό από οκτώ διαφορετικούς τύπους πηγών: 1) Μαζικά ανοιχτά online μαθήματα (MOOC), 2) Κέντρα κατάρτισης 3) Αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων 4) Ερευνητικά κέντρα 5) Προγράμματα επιτάχυνσης. 6) Πλατφόρμες μαζικής χρηματοδότησης (crowdfunding) 7) Νεοσύστατες επιχειρήσεις 8) Αγορές καινοτομίας. Ο Έξυπνος Άτλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την εξεύρεση εργαλείων αυτο-εκπαίδευσης. Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στον Έξυπνο Άτλα: https://www.askfood.eu/tools/smart-atlas/maps/

 

H Aντίστροφη Θερμοκοιτίδα (Reversed Incubator)

Η Αντίστροφη Θερμοκοιτίδα συνδυάζει μια καινοτόμο πλατφόρμα που υποστηρίζει το επιχειρηματικό πνεύμα και νέα μοντέλα εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται. Το εργαλείο αυτό στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών του κλάδου. Επιπλέον, ευνοεί την ενσωμάτωση των επιστημονικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων στη βιομηχανία επενδύοντας σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα που συνδέει και αξιοποιεί τα ταλέντα, τις ιδέες και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Ως αποτέλεσμα θα έχει την ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των Κλάδων που σχετίζονται με τα τρόφιμα, συνδέοντας τον ακαδημαϊκό χώρο με τις επιχειρήσεις. Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στην Αντίστροφη Θερμοκοιτίδα: https://www.askfood.eu/reversed-incubator-0

 

Ο Προσδιοριστής Εκπαιδευτικών Κενών (The Training Gap Identifier)

Ο Προσδιοριστής Εκπαιδευτικών Κενών πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο εγγύς μέλλον. Το εργαλείο αυτό, επίσης διαδραστικό, θα μετρά την απόκλιση μεταξύ των σημερινών και των αναδυόμενων δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν. Ο Προσδιοριστής Εκπαιδευτικών Κενών θα έχει τη μορφή ενός διαδικτυακού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που βασίζεται σε 40 επαγγελματικά προφίλ. Ανάλογα με τα επιτευχθέντα σημεία και σύμφωνα με τη στρατηγική και τη θέση που μια επιχείρηση θέλει να επιτύχει στην αγορά, θα προτείνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό, τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες του καθενός.

 

Οι Καινοτόμες δραστηριότητες κατάρτισης (Innovative training activities)

Διαφορετικές ομάδες-στόχοι, π.χ. προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών, συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, θα δουλεύουν με διάφορες προσεγγίσεις: gamification, αντίστροφη καθοδήγηση και προσωπική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για τις αποκτηθείσες δεξιότητες. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και εργαλείων καθώς και λεπτομερής καθοδήγηση για την ανανέωση των εσωτερικών στρατηγικών κατάρτισης.

 

Το Μόνιμο Παρατηρητήριο (ASKFOOD Permanent Observatory)

Το Μόνιμο Παρατηρητήριο του ASKFOOD για την καινοτόμο κατάρτιση θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις τελευταίες τάσεις καινοτομίας όσον αφορά στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες στον Κλάδο των Τροφίμων. Οι γνώσεις που θα παράγει το Μόνιμο Παρατηρητήριο θα βοηθήσουν τα μέλη του να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης που θα ταιριάζουν με τις μελλοντικές τάσεις στον Κλάδο των Τροφίμων και των συναφών Κλάδων.

 

Το Ψηφιακό Επιχειρηματικό και Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα (The Digital Business and Training Ecosystem)

Στα πλαίσια του ASKFOOD θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό οικοσύστημα, μια ανοιχτή πλατφόρμα συν-δημιουργίας για την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εταίρων και της ευρύτερης κοινότητας του ASKFOOD. Προτεραιότητα δίνεται σε συγκεκριμένους τομεακές συστάδες (clusters) και γι 'αυτούς η εικονική πλατφόρμα θα υποστηρίζει τις ανάγκες κατάρτισης, καινοτομίας και δικτύωσης. Το Οικοσύστημα θα περιλαμβάνει επίσης την Αγορά Ταλέντων & Κινητικότητας (Mobility and Talent Marketplace), ένα εικονικό μόνιμο γραφείο για τη συλλογή ιδεών και ευκαιριών Συνολικά, το Οικοσύστημα προορίζεται να είναι ένας πάροχος πληροφοριών, συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή σχεδίαση συστάδων (clusters) που έχουν ανάγκη για εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Knowledge Alliance του έργου ASKFOOD “Alliance for Skills and Knowledge to Widen Food Sector-related Open Innovation, Optimization and Development” (Project N. 588375-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA) και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Τέραμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ Φ. Σάλτα.