Αρχική ΣελίδαH Τεχνολογική Πλατφόρμα Food for Life

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ "FOOD FOR LIFE"

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ "FOOD FOR LIFE"

Ο ρόλος των Τεχνολογικών Πλατφορμών, είναι αυτός της δεξαμενής ιδεών για την ανάδειξη προτεραιοτήτων, τη χάραξη της στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου υλοποίησης των θέσεων αυτών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», ξεκίνησε με πρωτοβουλία της FDE και των Μελών της και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχοι της είναι:

  • Η καινοτομία στον Κλάδο των Τροφίμων.
  • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για την έρευνα για την διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων γύρω από τις επιστήμες των Τροφίμων και της Διατροφής.
  • Η κινητοποίηση μιας κρίσιμης μάζας φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η προώθηση της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας, έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχα και Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες σε 36 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι Εθνικές Πλατφόρμες:

  • είναι η «Φωνή» του Κλάδου των Τροφίμων της κάθε χώρας,
  • αποτελούν εργαλεία για τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Βιομηχανίας
  • είναι κανάλι επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
  • έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και για την προώθηση των θέσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα, συγκροτήθηκε το Μάϊο 2009 με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής και συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων, όπως μεγάλες και μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις του χώρου, επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ελεγκτικούς φορείς, παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π.