Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό Έργο FRESH:

Ευρωπαϊκό Έργο FRESH:

Ευρωπαϊκό Έργο FRESH:

Online πρόγραμμα κατάρτισης για τους υπεύθυνους Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο FRESH, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των υπεύθυνων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων, αναπτύσσοντας ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό πρόγραμμα κατάρτισης (open online training).

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για ΜμΕ» έχει ανέβει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-learning platform) του έργου, σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Σλοβένικα).

 

Η Δομή του Προγράμματος Κατάρτισης είναι:

 

Ενότητα 1: Διαχείριση προσωπικού

Υποενότητα 1.1: Προγραμματισμός Προσωπικού

Κατανόηση και γνωριμία με το πλαίσιο του προγραμματισμού του προσωπικού, το επιχειρηματικό πλάνο, την οργανωτική δομή και την κουλτούρα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Υποενότητα 1.2: Διαχείριση ταλέντων

Διαχείριση των ταλέντων ενός οργανισμού έτσι ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές τους: προσέλκυση, διατήρηση και ενίσχυση. Κατανόηση της διαχείρισης ταλέντων και γνώση των στρατηγικών διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης.

Υποενότητα 1.3: Πολιτικές Διαχείρισης Προσωπικού

Σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης του προσωπικού και εφαρμογή της δια βίου μάθησης και της αξιολόγησης της απόδοσης.

 

Ενότητα 2 Εργασιακές σχέσεις

Υποενότητα 2.1: Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή και εθνική εργατική νομοθεσία

Υποενότητα 2.2: Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων

Παρακολούθηση και διατήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και στρατηγικές για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

 

Ενότητα 3: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υποενότητα 3.1: Ισότητα και Διαφορετικότητα

Εφαρμογή διαδικασιών για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ, της ισότητα και της διαφορετικότητας σε έναν μικρό φορέα. Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη ενός σχεδίου ισότητας σε μια επιχείρηση.

Υποενότητα 3.2: Δεξιότητες και βέλτιστες πρακτικές

Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίων ισότητας σε έναν οργανισμό.

 

Ενότητα 4: Δέσμευση εργαζομένων

Υποενότητα 4.1: Ανίχνευση και ανάλυση

Εφαρμογή Μελετών για το Εργασιακό Κλίμα (φάσεις, διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες και υλικό) και ανάδειξη της σημασίας της εσωτερικής επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης της καλής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Υποενότητα 4.2: Συμμετοχή και Εμπλοκή

Εφαρμογή στρατηγικών συμμετοχής σε μια εταιρεία. Κίνητρα και μέτρα που βελτιώνουν τη συμμετοχή ή την αποθαρρύνουν καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες που την επηρεάζουν.

Υποενότητα 4.3: Ηγεσία

Διάφοροι τύποι ηγεσίας που μπορούν να βρεθούν στους οργανισμούς και ο ρόλος τους.

Υποενότητα 4.4: Πολιτικές ευζωίας

Η επικοινωνία σε έναν οργανισμό (τύποι), η ομαδική εργασία οι ρόλοι & οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων στις ομάδες.

 

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και απαιτεί μόνο εγγραφή.

Για να εγγραφείτε, πατήστε εδώ.

Για να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπογράφουσα.