Αρχική ΣελίδαH Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life»

Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life»

Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life»

Το νέο Συμβούλιο Καθοδήγησης & οι νέες Ομάδες Εργασίας

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» συγκροτήθηκε το Μάιο 2009, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής. Βασικός στόχος της Ελληνικής ΤΠ είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον Κλάδο των Τροφίμων και η διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

 

Η Ελληνική ΤΠ, μετά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής ΤΠ καθώς και της εμπειρίας που απέκτησε από τη λειτουργία της, τα τελευταία χρόνια, θεώρησε απαραίτητο να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες και να αποκτήσει ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα.  Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τη δομή της Πλατφόρμας, τα όργανα που την αποτελούν, τις αρμοδιότητες, που έχουν και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας τέθηκε προς διαβούλευση σε όλα τα Μέλη της Πλατφόρμας.

 

Η οργανωτική δομή της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food For Life» (ΤΠ) σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα και αποτελείται από τρία κύρια επίπεδα:

  • το επίπεδο λήψης αποφάσεων (Συμβούλιο Καθοδήγησης – ΣΚ),
  • το συμβουλευτικό-επιστημονικό επίπεδο (Επιστημονικό Δίκτυο – ΕΔ), και
  • το εκτελεστικό επίπεδο (Γραμματεία).

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας, η σύνθεση του Συμβουλίου Καθοδήγησης της Πλατφόρμας διαμορφώνεται:

Δ. Λαδικός  

Πρόεδρος

Α. Σπηλιώτη (Αναπλ.: Π. Χατζηνικολάου)

Εκπρόσωποι ΓΓΕΤ

Γ-Ι. Νυχάς (Αναπλ.: Ε. Σακελαρίου)

Διακεκριμένες προσωπικότητες από τον Κλάδο των Τροφίμων

Ρ. Γαμβρός (Αναπλ.: Ν. Βαλέτ)

Εκπρόσωποι της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ

Β. Παπαδημητρίου

Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ

Ι. Πετροχείλου & K. Κοκκινοπλίτης

Διακεκριμένες Προσωπικότητες από τον Κλάδο των Τροφίμων, με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ερευνητικών δράσεων και προώθησης της έρευνας

Θ. Μπαρτζάνας 

Πρόεδρος της ΣΕ, που εκτελεί και χρέη Αντιπροέδρoυ

 

Μετά την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας το ΣΚ της Πλατφόρμας, ακολουθώντας το πρότυπο της Ευρωπαϊκής ΤΠ, αποφάσισε την ανασυγκρότηση των Ομάδων Εργασίας στα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

  • Διατροφή, Υγεία & Καταναλωτές
  • Ασφάλεια Τροφίμων
  • Πρωτογενής Μεταποίηση & Περιβάλλον
  • Αειφόρος Επεξεργασία Τροφίμων & Συσκευασία

 

Για τη στελέχωση των ΟΕ η Πλατφόρμα απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στην πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και στις επιχειρήσεις / Μέλη του ΣΕΒΤ για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, ελήφθησαν περίπου 50 συμμετοχές.

Τηv Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε, στο γραφεία του ΣΕΒΤ, συνάντηση των Μελών του Συμβουλίου Καθοδήγησης και των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής ΤΠ.

 

Η συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την παρουσίαση του Προέδρου της Πλατφόρμας Δρ Δ. Λαδικού για τη κατάσταση που επικρατεί στην έρευνα και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την συνεισφορά των Τεχνολογικών Πλατφορμών στη βελτίωση του γενικότερου κλίματος. Ακολούθησε η παρουσίαση της κα Β. Παπαδημητρίου / Μέλος ΣΚ για τα επίμαχα άρθρα του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Πλατφόρμας. Στη συνέχεια, ο Δρ Δ. Λαδικός αναφέρθηκε στο ρόλο και την αποστολή των ΟΕ και έδωσε το λόγο στο Καθ. Γ-Ι. Νυχά / Μέλος ΣΚ & Πρόεδρο του WG Food Security της Ευρωπαϊκής ΤΠ, ο οποίος ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας των ΟΕ της Ευρωπαϊκής ΤΠ.

 

Αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παρουσιάσεων, οι ΟΕ συνεδρίασαν ξεχωριστά για να αναδείξουν η κάθε μία τους δύο εκπροσώπους της (1 από την Ακαδημαϊκή κοινότητα & 1 από τη Βιομηχανία), οι οποίοι θα αποτελούν και τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) της Ελληνικής ΤΠ. Από τις συνεδριάσεις αναδείχθηκαν οι παρακάτω εκπρόσωποι:

Ομάδα Εργασίας  

Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Εκπρόσωπος Βιομηχανίας

Διατροφή, Υγεία & Καταναλωτές

Μ. Χασαπίδου 

Α. Καμπάνης

Ασφάλεια Τροφίμων

Ν. Θωμαΐδης 

Β. Σαμαράς

Αειφόρος Επεξεργασία & Συσκευασία

Μ. Κροκίδα 

Κ. Καραβασίλης

Πρωτογενής Μεταποίηση & Περιβάλλον

Θ. Μπαρτζάνας 

Γ. Ταβαντζής

 

Στη συνέχεια συνεδρίασαν οι εκπρόσωποι των ΟΕ και Μέλη πλέον της ΣΕ και ανέδειξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της ΣΕ το Δρ Θ. Μπαρτζάνας, ο οποίος σύμφωνα με το Άρθρο 1.1  συμμετέχει στο ΣΚ και εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου της Ελληνικής ΤΠ.

 

Η συμμετοχή στις ΟΕ της Πλατφόρμας παραμένει ανοιχτή. Καλούνται τα στελέχη των επιχειρήσεων καθώς και οι εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής /  Ερευνητικής Κοινότητας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής.