ΣΕΒΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - page 1

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη μελέτη του ΙΟΒΕ για το κοινωνικο-οικονομικό
αποτύπωμα του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών:
«Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην
ελληνική οικονομία», Ιούλιος 2016
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook