Το ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα της Βιομηχανίας Τροφίμων, ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2018. Το έργο λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του Κλάδου οδήγησε στην ανάπτυξη ιδιαιτερα σημαντικών αποτελεσμάτων για τον Κλάδο:

 • Ένα Εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, που έχει τη δυνατότητα:
 • να υπολογίζει τις συνολικές εκπομπές των GHG των προϊόντων της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαδικασίες, για την παρασκευή του τελικού προϊόντος,
 • να εντοπίζει τα σημεία εκείνα της αλυσίδας παραγωγής - τυποποίησης - τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος,
 • να ποσοτικοποιεί τη συνεισφορά κάθε δραστηριότητας στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα κάθε προϊόντος,
 • να αναπτύσει προγράμματα μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για καθεμία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τα συναφή τους προϊόντα, ενσωματώνοντας κατάλληλα μέτρα αντιστάθμισης τα οποία δημιουργούν ευκαιρίες για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και διαχείριση πόρων, μείωση της παραγωγής αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και την  εξορθολογισμένη διαχείριση υλικών.
 • Την Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

 

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν:

 • Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές», τον Απριλίο του 2018
 • Video για την παρουσίαση του έργου
 • Video του Πράσινου Ταμείου, που συμετέχει και το FOODPRINT
 • Φυλλάδιο για την παρουσίαση του έργου
 • Φυλλάδιο για την παρουσιάση του εργαλείου
 • Infographic με τα κύρια αποτελέσματα του έργου