Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ, επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης που διέπουν τον παρόν δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού. Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ αυτό σημαίνει ότι έχετε προηγουμένως διαβάσει ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι χρήσης να τροποποιούνται και ανανεώνονται από τον ΣΕΒΤ όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Αποποίηση Ευθύνης

Ο ΣΕΒΤ δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή /και στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον ΣΕΒΤ ή από κάποιον τρίτο.
Ο ΣΕΒΤ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς λάθη, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί το εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και ο ΣΕΒΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου αυτού.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία  – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ΣΕΒΤ ή στον εκάστοτε δικαιούχο της, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΒΤ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο ΣΕΒΤ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ΣΕΒΤ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον δικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ΣΕΒΤ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτού ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Η ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ, παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς κόμβους (site). Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο ΣΕΒΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτές.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Ο ΣΕΒΤ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρη την ιστοσελίδα χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόν δικτυακό τόπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από την παρούσα ιστοσελίδα, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών.
Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει τον ΣΕΒΤ για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη χρήση της ιστοσελίδας του ΣΕΒΤ, αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Ο ΣΕΒΤ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης  κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2018