ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"

Οι Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως βασικοί φορείς, για τη προώθηση της καινοτομίας, τη μεταφορά γνώσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία του κλάδου των τροφίμων της εκάστοτε χώρας.

Ο ρόλος των Τεχνολογικών Πλατφορμών είναι αυτός της δεξαμενής ιδεών για την ανάδειξη προτεραιοτήτων, τη χάραξη της στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου υλοποίησης των θέσεων αυτών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  οι προσπάθειες για τη συνεργασία των ερευνητικών δυνάμεων με τις επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία της FoodDrinkEurope και των Μελών της και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας διαπιστώθηκε η ανάγκη για τη συγκρότηση Πλατφορμών και σε εθνικό επίπεδο με αποτέλεσμα από τον Απρίλιο του 2006 έως και σήμερα να ιδρυθούν 36 Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική.

Οι Εθνικές Πλατφόρμες:

  • αποτελούν τη «φωνή» του Κλάδου των Τροφίμων της κάθε χώρας,
  • είναι κανάλι επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • αποτελούν εργαλεία για τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Βιομηχανίας,
  • έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο τόσο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών όσο και για την προώθηση των θέσεων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Food for Life Νέα

3 Δεκεμβρίου, 2021

Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life & νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», ανακοίνωσε, το Δεκέμβριο του 2016, τη νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής ΤΠ «Food for Life» είναι να παρουσιάσει […]
2 Δεκεμβρίου, 2021

Δίκτυο Εθνικών ΤΠ “Food for Life”: Workshop on Practical Results of Research Projects

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, το δίκτυο των 36 Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών «Food for Life», διοργάνωσε, για 1η φορά στις Βρυξέλλες, εκδήλωση για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. Συνολικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από 13 χρηματοδοτούμενα έργα μεταξύ των οποίων και το ερευνητικό έργο VITASTEV.
25 Νοεμβρίου, 2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχος είναι να αναδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιες προτεραιότητες είναι κρίσιμες και σημαντικές για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.