ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food For Life» ξεκίνησε με πρωτοβουλία της FOODDRINKEUROPE (Συνομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και των Μελών της και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στόχος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας είναι η χάραξη μιας κοινής στρατηγικής της Βιομηχανίας Τροφίμων για την έρευνα γύρω από τις επιστήμες της Διατροφής, των Τροφίμων, των Καταναλωτών και της Διαχείρισης της Τροφικής Αλυσίδας για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη βελτιωμένων τροφίμων, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών. Τα προϊόντα αυτά σε συνδυασμό με τις συνιστούμενες αλλαγές στις διαιτητικές συνήθειες θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

Η ύπαρξη τέτοιων συντονισμένων προσπαθειών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης και ανταγωνιστικής Βιομηχανίας Τροφίμων και, παράλληλα, θα διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών. Κοινός στόχος όλων είναι η οικονομική ανάπτυξη, η αειφορία στις διαδικασίες παραγωγής, η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας και κυρίως η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής. Η Τεχνολογική Πλατφόρμα επιπλέον αποτελεί τη βάση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων του Κλάδου των Τροφίμων και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ενώ παράλληλα προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η Τεχνολογική Πλατφόρμα "Food For Life" στοχεύει, επίσης, στην καλύτερη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου με τους αντιπροσώπους της πολιτείας για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ETP "Food for Life" and the Strategic Research and Innovation Agenda

Η αποστολή της Ευρωπαϊκής ΤΠ «Food for Life» είναι να παρουσιάσει τις ευκαιρίες, που υπάρχουν για έρευνα και καινοτομία και να βελτιώσει τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων (ιδίως στις ΜΜΕ) σε ολόκληρη τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών στην Ευρώπη. Η Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας & Καινοτομίας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2016, έχει αναθεωρηθεί 2 φορές και έχει συνταχθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση, η οποία θεωρείται ότι είναι πιθανότερο να οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτομιών. Η Ευρωπαϊκή ΤΠ «Food for Life», έχει προσδιορίσει στο έγγραφο αυτό τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει σήμερα ο Κλάδος Τροφίμων και Ποτών. Οι προκλήσεις αυτές αντανακλούν τις κοινωνικές ανησυχίες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή, η οποία είναι παράλληλα ασφαλής, προσβάσιμη και προσιτή για όλους.

Food for Life Νέα

3 Δεκεμβρίου, 2021

Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life & νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», ανακοίνωσε, το Δεκέμβριο του 2016, τη νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής ΤΠ «Food for Life» είναι να παρουσιάσει […]
2 Δεκεμβρίου, 2021

Δίκτυο Εθνικών ΤΠ “Food for Life”: Workshop on Practical Results of Research Projects

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, το δίκτυο των 36 Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών «Food for Life», διοργάνωσε, για 1η φορά στις Βρυξέλλες, εκδήλωση για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. Συνολικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από 13 χρηματοδοτούμενα έργα μεταξύ των οποίων και το ερευνητικό έργο VITASTEV.
25 Νοεμβρίου, 2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχος είναι να αναδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιες προτεραιότητες είναι κρίσιμες και σημαντικές για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.