ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» συγκροτήθηκε το Μάϊο 2009, στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ  που εκπροσωπεί την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών και αποτελεί ένα πετυχημένο μοντέλο συνεργασίας του παραγωγικού ιστού της χώρας με την Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα. Στο πλαίσιο λειτουργίας της προωθείται η ουσιαστική διασύνδεση των επιχειρήσεων τροφίμων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής της στα Περιφερειακά Συμβούλια Ε&Κ.

Αποστολή Ελληνικής ΤΠ
Η ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία για την ανάληψη ερευνητικών δράσεων γύρω από τις επιστήμες των Τροφίμων και της Διατροφής που θα έχει ως σκοπό την ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου και τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
Οι Κύριοι Στόχοι
• Η καινοτομία στον Κλάδο των Τροφίμων. • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για την έρευνα για τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής της Βιομηχανίας Τροφίμων γύρω από τις επιστήμες των Τροφίμων και της Διατροφής. • Η κινητοποίηση μιας κρίσιμης μάζας φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. • Η προώθηση της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνολογίας.
Μέλη της Ελληνικής ΤΠ
Η Ελληνική Πλατφόρμα, όπως και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των Τροφίμων, και συγκεκριμένα: 100 επιχειρήσεις (Μεγάλες &MμΕ), 6 Ερευνητικά Κέντρα, 11 Πανεπιστήμια, 2 Ελεγκτικούς Φορείς, Παράγοντες Πολιτικού Σχεδιασμού - ΓΓΕΚ, άλλους Επιστημονικούς Φορείς σχετικούς με τον Κλάδο.
Συμβούλιο Καθοδήγησης
Το Συμβούλιο Καθοδήγησης είναι το κύριο όργανο της Πλατφόρμας, διαμορφώνει την πολιτική της και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Στη σύνθεσή του συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, Ελεγκτικούς και Επιστημονικούς φορείς, τη ΓΓΕ&Κ και τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών.
Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής ΤΠ
• ΟΕ Διατροφή, Υγεία, Καταναλωτές • ΟΕ Μεταποίηση • ΟΕ Αειφορία • ΟΕ Βιομηχανία 4.0
Ομάδες Εργασίας Farm 2 Fork
• ΟΕ Ανασύνθεση Τροφίμων & Διατροφική Επισήμανση • ΟΕ Σπατάλη Τροφίμων, Υλικά, Ανακύκλωση & Νοθεία και • ΟΕ Αειφόρος Γεωργία & Επισιτιστική Ασφάλεια
Άξονες Δράσης της Ελληνικής ΤΠ
Ο καθορισμός των ερευνητικών προτεραιοτήτων, η βελτίωση του πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, οι δράσεις Δικτύωσης – Brokerage Events – Στρατηγικές Συνεργασίες, η προώθηση της Καινοτομίας – Διαγωνισμός ECOTROPHELIA, τα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα.

Food for Life Νέα

3 Δεκεμβρίου, 2021

Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life & νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», ανακοίνωσε, το Δεκέμβριο του 2016, τη νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής ΤΠ «Food for Life» είναι να παρουσιάσει […]
2 Δεκεμβρίου, 2021

Δίκτυο Εθνικών ΤΠ “Food for Life”: Workshop on Practical Results of Research Projects

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, το δίκτυο των 36 Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών «Food for Life», διοργάνωσε, για 1η φορά στις Βρυξέλλες, εκδήλωση για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. Συνολικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από 13 χρηματοδοτούμενα έργα μεταξύ των οποίων και το ερευνητικό έργο VITASTEV.
25 Νοεμβρίου, 2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχος είναι να αναδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιες προτεραιότητες είναι κρίσιμες και σημαντικές για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.