- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 -

Στόχος του DAINME-SME (Dairy Innovation for Mediterranean SME) είναι η βελτίωση της κυκλικής οικονομίας των γαλακτοκομικών ΜμΕ, στις μεσογειακές χώρες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των τυροκομικών προϊόντων, μέσω του διαχωρισμού των πολύτιμων πρωτεϊνικών κλασμάτων.
  • Αξιοποίηση του τυρογάλακτος για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας.
  • Αξιοποίηση του γάλακτος και του τυρογάλακτος που προέρχεται από αιγοπρόβατα.
  • Επικύρωση νέων τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων, οι οποίες θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος σε σχέση με υπάρχουσες διαδικασίες.

Η Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: IRTA (Συντονιστής), SPES-ΣΕΒΤ, UNIPROCA, EKONEK SA, FAITC, Alimenta Srl, CTAA, Ege University, PANAGRO SA & APEXAGRI.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019, έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα PRIMA της ΕΕ (Grant agreement n° 1833”). 

Ενημερωτικό υλικό