Το έργο WASTELESS (Waste quantification solutions to limit environmental stress), έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών, για τη μέτρηση και τη χαρτογράφηση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό θα επιτευχθεί με τον καθορισμό ενός εναρμονισμένου με τις προδιαγραφές της ΕΕ πλαισίου μεθοδολογίας και ενός συνόλου προτύπων για τις δοκιμές, την αξιολόγηση της εφαρμογής των εργαλείων, την ποιότητα και ενσωμάτωση των δεδομένων που παράγονται σε άλλα πλαίσια.

 Επιπλέον, το WASTELESS θα διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες σε καινοτόμες διεργασίες και ροές για να αποδώσει την αναπόφευκτη απώλεια και σπατάλη τροφίμων. Με την επίτευξη των στόχων, αναμένεται οι ήδη υπάρχουσες μέθοδοι ποσοτικοποίησης, αλλά και αυτές που θα αναπτυχθούν στο έργο, να μπορέσουν να εφαρμοστούν από όλους τους φορείς τροφίμων. Μία Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Toolbox) θα αναπτυχθεί για να υπάρχει πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία και τις λύσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, τροφοδοτώντας το μοντέλο με ισχυρά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.

Η Κοινοπραξία

  Στο έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2023 και θα έχει διάρκεια 36 μήνες, συμμετέχουν 29 φορείς από 17 χώρες (πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON2022.

  Ο ΣΕΒΤ θα συμβάλει με τη διάχυση των αποτελεσμάτων, καθώς η καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης των τροφίμων αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα και δέσμευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφιμων & Ποτών.  

Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία στις 18 & 19 Ιανουαρίου 2023.

Ενημερωτικό υλικό

Σχετικά Άρθρα

Wasteless

WASTELESS για τους ανθρώπους και τον πλανήτη!


Το έργο WASTELESS συμμετέχει στην 4η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων (IDAFLW) και σας καλεί όλους να αναλάβετε δράση!