Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2022 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός κόμβου (Hub) στην Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Γαλλία, για την ενίσχυση καινοτόμων δράσεων σχετικά με την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και την αξιοποίηση των παράπλευρων ροών της βιομηχανίας τροφίμων.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη καινοτόμων οικοσυστημάτων σε Μάλτα και Ελλάδα.
  • Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών Έρευνας & Καινοτομίας.
  • Ανάπτυξη πιλοτικών καινοτόμων δράσεων στη μεταποίηση τροφίμων και δράσεων αξιοποίησης
  • Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, κυρίως για τις ΜμΕ
  • Μεταφορά γνώσης και βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαριου 2023 και θα έχει διάρκεια 48 μήνες. Ο ΣΕΒΤ θα συμβάλει με την εμπειρία του σε όλα τα πακέτα εργασιών και στη διάχυση της προόδου και των αποτελεσμάτων του.

Η Κοινοπραξία

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 14 εταίροι, ανάμεσά τους θεσμικοί, επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς, αλλά και φορείς από την Ακαδημαϊκή κοινότητα, από 3 χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα). Συντονιστής είναι το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.