Το έργο SecureFood (HORIZON2023/ An integrated approach to enhance food systems resilience, advocating for food security and uninterrupted food supply), έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος επιστημονικών γνώσεων, συνεργατικών διαδικασιών και ψηφιακών εργαλείων που συμβάλλουν σε τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στις διάφορες αλυσίδες αξίας των τροφίμων. 

Εστιάζοντας σε βασικούς τομείς όπως τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ψάρια και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια κρίσεων. Το οικοσύστημα του έργου θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί και θα εφαρμοστεί σε διάφορες μελέτες περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας που αφορά τη συνεχιζόμενη κρίση επισιτιστικής ασφάλειας στην αλυσίδα αξίας των σιτηρών της Ουκρανίας.

Το SecureFood ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων διατροφής και της ασφάλειας, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη, συστημική προσέγγιση. Το έργο αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του αγροδιατροφικού κλάδου και την αλληλοεξάρτηση διαφόρων φορέων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διανομή των τροφίμων.

Συνοπτικά, το SecureFood σκοπό έχει την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων που επηρεάζουν τα σύστημα των τροφίμων, αξιοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ψηφιακά εργαλεία και πλαίσια συνεργασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των τροφίμων και την προώθηση της βιωσιμότητας απέναντι στις αναδυόμενες παγκόσμιες απειλές.

Η Κοινοπραξία

Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα διαρκέσει 42 μήνες (μέχρι τον Ιούνιο 2027). Συμμετέχουν 25 εταίροι και κοινοπραξίες από 15 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουκρανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία). Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο έργο μέσω της Κοινοπραξίας SPES και θα συνεισφέρει στη διάχυση και επικοινωνία της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2024 στην Αθήνα.