- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 -

Το έργο FIELDS (Addressing the current and Future skIll needs for sustainabilty, digitalization, and the bio-Economy in AgricuLture: European skills agenDa and Strategy) αποσκοπεί στην παροχή λύσεων για το ανθρώπινο δυναμικό του Κλάδου των Τροφίμων, μέσα΄από την ανάπτυξη μιας Συμμαχίας Δεξιοτήτων για τον Κλάδο της Αγρο-Διατροφής.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη μιας τομεακής στρατηγικής για τις δεξιότητες.
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Ανάπτυξη της Συμμαχίας Δεξιοτήτων

Η Κοινοπραξία

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020, θα διαρκέσει 36 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

Συντονίζεται από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και η κοινοπραξία αποτελείται από τους εξής φορείς: ANIA, FIAB, SEVT, CCIS-CAFE, LVA, ISEKI, CONFAGRICOLTURA, WUR, ICOS, AERES, AP, UHOH, ΕΚΕΤΑ, ACTIA, ΓΑΙΑ, Confagri PT, SCOOP, UCLM, AC3A, FDE, FENACORE, NFOR, LLL-P, Plant ETP, EFB, PA, FJ-BLT, EFVET & CEPI.

Ενημερωτικό υλικό

Έρευνα για τις ανάγκες σε δεξιότητες στον Αγρο-διατροφικό Κλάδο

Στα πλαίσια του έργου, έχουν ήδη προσδιορισθεί, μέσω μιας σειράς focus groups που διεξήχθησαν στις συμμετέχουσες χώρες, οι κύριες ανάγκες δεξιοτήτων για 5 περιοχές:

  • Βιωσιμότητα
  • Ψηφιοποίηση
  • Βιο-οικονομία
  • Ήπιες δεξιότητες (Soft Skills)
  • Επιχειρηματικότητα

Θέλοντας όμως να έχουμε την άποψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων στη Βιομηχανία Τροφίμων για τις δεξιότητες που καταγράφηκαν, σας ζητάμε να αφιερώσετε 15 λεπτά για να μας δώσετε την άποψή σας, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι απόψεις σας, θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του έργου.