Το έργο FOODPRINT αποτελείται από 5 άξονες δράσεις. Αναλυτικά:

Δράσεις Α: Προπαρασκευαστικές δράσεις

 • Δραστηριότητα Α.1 (a): Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις μεθόδους και τις βέλτιστες τεχνικές που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά).
 • Δραστηριότητα Α.1 (b): Έκθεση χαρτογράφησης των εκπομπών CO2 των προϊόντων  ζύμης ζαχαροπλαστικής, κλπ. προερχόμενα από διαφορετικές πηγές.
 • Δραστηριότητα Α.1 (c): Βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδα

Δράσεις Β: Δράσεις υλοποίησης

 • Δράση Β.1:
  • Δραστηριότητα Β.1 (a): Βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιολόγηση των βέλτιστων υπαρχόντων λογισμικών μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στην διατροφική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Δραστηριότητα Β.1 (b): Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων, αποτελούμενη από μέτρα που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη βιομηχανία τροφίμων.
  • Δραστηριότητα Β.1 (c): Ανάπτυξη ενός εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού μέτρων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη βιομηχανία τροφίμων.
  • Δραστηριότητα Β.1 (d): Προετοιμασία του εγχειριδίου λειτουργίας του καινοτόμου λογισμικού εργαλείου και δημιουργία βίντεο επίδειξης λειτουργίας του.
  • Δραστηριότητα Β.1 (e): Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του λογισμικού εργαλείου.
 • Δράση Β.2: Επίδειξη του λογισμικού εργαλείου ανθρακικού αποτυπώματος σε επιλεγμένες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία.
  •  Δραστηριότητα Β.2 (a): Η επιλογή των βιομηχανιών που θα συμμετάσχουν στη δράση επίδειξης.
  • Δραστηριότητα Β.2 (b): Επίδειξη του καινοτόμου λογισμικού σε 6 βιομηχανίες ζαχαροπλαστικής και  αλεύρων στην Ελλάδα και την Ιταλία / Εφαρμογή των μέτρων και των στρατηγικών που παράχθηκαν από το λογισμικό εργαλείο σε 2 βιομηχανίες τροφίμων (1 Ιταλία) και (1 στην Ελλάδα).
  • Δραστηριότητα Β.2 (c): Εκπαιδευτικά σεμινάρια/Ενημερωτικά εργαστήρια. 
 • Δράση Β.3: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης επίδειξης / Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή  του εργαλείου MCA στη διαδικασία λήψης αποφάσεων / Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση.
  • Δραστηριότητα Β.3 (a): Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης επίδειξης / εντοπισμός και ανάλυση των προβλημάτων  που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δράση επίδειξης/ εύρεση λύσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
  • Δραστηριότητα Β.3 (b): Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή  του εργαλείου MCA πολυκριτηριακής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων των βιομηχανιών τροφίμων. Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών.
 • Δράση Β.4:
  • Δραστηριότητα Β.4 (a): Εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα για τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας.
  • Δραστηριότητα Β.4 (b): Παρακολούθηση της υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής στον τομέα των τροφίμων Ελλάδα και Ιταλία.

Δράσεις C: Έλεγχος της επίδρασης των δράσεων του έργου.

 • Δράση C.1: Αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία.
 • Δράση C.2: Αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής.
 • Δράση C.3: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος LIFEFOODPRINT.
 • Δράση C.4: Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος LIFEFOODPRINT

Δράσεις D: Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.

 • Δράση D.1: Ανάπτυξη και διαρκής ενημέρωση της διαδραστικής διαδυκτιακής σελίδας του έργου.
 • Δράση D.2: Ανάρτηση Life+ Ενημερωτικού Πίνακα/ Δημιουργία και διανομή υλικού πληροφόρησης/πόστερ/ Δημιουργία  DVDταινίας.
 • Δράση D.3: Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά/συνέδρια.
 • Δράση D.4: Δημιουργία υποδομών & καμπάνιας Ενημέρωσης.
 • Δράση D.5: Έκθεση Layman.


Δράσεις E: Δράσεις διαχείρισης και ελέγχου της προόδου του έργου.

 • Δράση E.1: Διαχείριση έργου και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Δραστηριότητα E.1.1: Συντονισμός έργου.
  • Δραστηριότητα E.1.2: Επιτροπές έργου.
  • Δραστηριότητα E.1.3: Εναρκτήρια Συνάντηση.
  • Δραστηριότητα E.1.4: Εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Δράση E.2: Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Δράση E.3: Δικτύωση με άλλα έργα.
 • Δράση E.4: Σχέδιο επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE (After LIFE Communication Plan.
 • Δράση E.5: Εξωτερικός έλεγχος.